Statut Stowarzyszenia "Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Szarowa"

                                                              Rozdział I

                                                      Postanowienia ogólne.

                                                                      §1 

Tworzy się Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne "Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Szarowa" zwane dalej Stowarzyszeniem.

                                                                      §2

 

Stowarzyszenie powołane zostało przez członków - założycieli w dniu 8 grudnia 2000 r

 

 1. Baja Elżbieta                            
 2. Dziedzic Zdzisław                 
 3. Janik Irena                          
 4. Kazimierz Wajda                  
 5. Kinastowski Andrzej              
 6. Kinastowski Ryszard              
 7. Kociołek Adam                      
 8. Kościółek Dorota                
 9. Kościółek Stanisław              
 10. Pawełek Władysława              
 11. SieńkoAdam
 12. Skoczek Sylwester
 13. Smoter Bronisław
 14. Włodarz Mirosław
 15. Wójtowicz Alicja
 16. Wójtowicz Tadeusz        

                                                               §3

 1. Stowarzyszenie jest jednostką organizacyjną w rozumieniu ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U Nr 20, poz. 104; zm. Dz. U. z 1990rNr 14, poz. 86; Dz. Uz 1996rNr27poz. 118, z 1997rNr 121 poz. 769 zm. 1998rNr 106 poz. 668)
 2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
 3. Siedzibą Stowarzyszenia jest wieś Szarów w Gminie Kłaj.
 4. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Nazwa i znaki Stowarzyszenia są prawnie zastrzeżone.

                                                                  §4

Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci wg. wzoru ustalonego przez Walne Zgromadzenie.

 

Rozdział II

Cele i zadania Stowarzyszenia oraz sposoby ich realizacji.

                                                                     §5

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. Wspieranie działań w zakresie ochrony i kształtowania środowiska oraz ochrony przyrody.
 2. Pomoc placówkom oświatowo -wychowawczym na terenie wsi Szarów.
 3. Wspieranie działań na rzecz rozwoju przestrzennego i gospodar­czego Szarowa.
 4. Organizowanie i wspieranie działań w zakresie kultury fizycznej, sportu i turystyki.
 5. Wspieranie działań kulturalno- wychowawczych.
 6. Organizowanie pomocy w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
 7. Prowadzenie działalności informacyjnej i promocyjnej związanej z miejscowością.
 8. Zagospodarowanie zbędnych nieruchomości będących we władaniu sołectwa lub gminy.
 9. Upowszechnianie wiedzy o historii i tradycjach Szarowa.
 10. Integracja Sołectwa Szarów i gminy z kulturą i gospodarką europejską.
 11. Upowszechnianie postaw proeuropejskich.
 12. Propagowanie idei samorządności w społeczeństwie.
 13. Pomoc dla osób niepełnosprawnych i ubogich.
 14. Opieka nad miejscami pamięci i pomnikami w Szarowie.
 15. Propagowanie nowoczesnych metod zagospodarowania odpadów oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii.
 16. Podejmowanie działań związanych z przeciwdziałaniem bezrobociu.

 

                                                            §6

Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

 

 1. Organizowanie szkoleń, kursów i wykładów oraz innych form poszerzania wiedzy z zakresu zapisanego w celach Stowarzyszenia,
 2. Organizowanie pomocy finansowej i rzeczowej dla placówek wychowawczo- oświatowych w Szarowie,
 3. Pozyskiwanie środków dla inwestycji w zakresie bazy oświatowo-wychowawczej,
 4. Organizowanie zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży,
 5. Fundowanie nagród dla uczniów w zakresie prowadzonych zajęć pozalekcyjnych,
 6. Zakup pomocy naukowych dla placówek oświatowych wykracza­jących poza ich standardowe wyposażenie,
 7. Organizowanie imprez okolicznościowych, sportowych i rekre­acyjnych,
 8. Organizowanie działalności wydawniczej w zakresie celów stowa­rzyszenia.
 9. Prowadzenie działalności w zakresie zagospodarowania odpadów oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

                                                                  §7

 Dla osiągnięcia swoich celów Stowarzyszenie może wspierać działalność innych osób prawnych prowadzących działalność zbieżną z celami Stowarzyszenia.

 

                                                           Rozdział III

                                       Członkowie, ich prawa i obowiązki.

                                                                 §8

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby spełniające wymogi ustawy - Prawo o stowarzyszeniach.
 2. Członków stowarzyszenia dzieli się na:                                                                                                                            a) członków założycieli                                                                                      b) członków zwyczajnych                                                                                    c) członków wspierających                                                                                d) członków honorowych

 

 1. Status członka założyciela nabywa się z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o zarejestrowaniu przez Sąd Powszechny Stowarzysze­nia na podstawie listy członków założycieli,
 2. Członkostwo zwyczajne nabywa się na wniosek zainteresowanego popartego przez dwóch członków założycieli, z chwilą podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie zwykłą większością głosów w
  głosowaniu jawnym, przy obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia.
 3. Członkiem wspierającym może być każda osoba fizyczna lub prawna deklarująca uznanie dla statutowych celów stowarzyszenia i odpowiednie wsparcie finansowe lub materialne, z chwilą podjęcia stosownej uchwały na wniosek Zarządu Stowarzyszenia przez Walne Zgromadzenie.
 4. Członkiem honorowym może być osoba, która wniosła wybitny wkład w rozwój Stowarzyszenia, lub w inny szczególny sposób przyczy­niła się dla Stowarzyszenia. Nadanie godności członka honorowego następuje w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia, na wniosek Zarządu lub pisemny wniosek 1/3 członków Stowarzyszenia.

                                                            §9

Członkowie Stowarzyszenia założyciele i zwyczajni mają prawo do:

 1. Korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,

2.  Korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia,

3.  Podejmowania stosownych inicjatyw, wniosków i projektów rozwiązań zmierzających do realizacji celów i zadań Stowarzyszenia.

                                                                  §10

 Członkowie założyciele i zwyczajni mają obowiązek:

 1. Brać czynny udział w pracach stowarzyszenia.
 2. Realizować cele i zadania wynikające z Prawa o stowarzyszeniach, postanowień Statutu Stowarzyszenia  oraz uchwal jego organów,
 3. Terminowo uiszczać składki członkowskie w wysokości i trybie określonym odrębną uchwałą Walnego  Zgromadzenia.

                                                                    §11

 1. Członek wspierający i honorowy ma prawo brać udział - z głosem doradczym - w Walnych Zgromadzeniach  Stowarzyszenia.
 2. Członek wspierający jest obowiązany do regularnego wywiązywa­nia się z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania Statutu, regulami­nów i uchwał władz Stowarzyszenia
 3. Członkowie honorowi zwolnieni są z opłacania składek członkow­skich oraz innych świadczeń obowiązujących w Stowarzyszeniu.

                                                                §12

Członkostwo Stowarzyszenia ustaje w przypadku:

 1. Wystąpienia ze Stowarzyszenia,
 2. Wykluczenia przez Walne Zgromadzenie z powodu niewypełniania postanowień statutu, lub działanie na szkodę Stowarzy­szenia - większością 2/3 głosów w głosowaniu tajnym.
 3. Śmierci Członka Stowarzyszenia.
 4. Pozbawienia członkostwa honorowego, w wyniku uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia, na wniosek Zarządu.

                                                       Rozdział IV

 Władze Stowarzyszenia, tryb dokonywania ich wyboru, uzupełnienie składu oraz ich kompetencje.

                                                              §13

Organami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zgromadzenie
 2. Zarząd Stowarzyszenia
 3. Komisja Rewizyjna

                                                              § 14

 1. Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Stowarzy­szenia,
 2. Walne Zgromadzenie wybiera na okres kadencji Przewodniczące­go Walnego Zgromadzenia oraz jego Zastępcę, zwykłą większością głosów w obecności co nąjmniej połowy członków,
 3. Przewodniczący przygotowuje programy posiedzeń i przewodni­czy im,
 4. Nie można łączyć funkcji Przewodniczącego Walnego Zgromadze­nia z członkostwem w Zarządzie i Komisji Rewizyjnej.
 5. W Walnym Zgromadzeniu biorą udział:                                                                       a)  Z głosem stanowiącym - członkowie założyciele i zwyczajni,                                     b) Z głosem doradczym - członkowie wspierający i honorowi,

 

 1. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zgromadzenia, Zarząd powiadamia członków co najmniej na

       siedem dni przed terminem,

 1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą wszyst­kie sprawy Stowarzyszenia nie zastrzeżone do kompetencji innych jego organów a w szczególności:                       a) uchwalanie i zmiana Statutu Stowarzyszenia,                                                    b) uchwalanie budżetu i programu działania Stowarzyszenia,                                   c) uchwalanie wysokości składek członkowskich,                                                 d)  wybór Zarządu Stowarzyszenia i jego Prezesa oraz zatwierdzanie regulaminu pracy Zarządu,                                                                                                         e)  wybór Komisji Rewizyjnej,                                                                               f) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,                   g)  udzielanie Zarządowi corocznego absolutorium,                                               h)  przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia,                                              i) wykluczanie z praw członka,                                                                            j) wytyczanie głównych kierunków działania Stowarzyszenia i zatwierdzanie programu działania Zarządu Stowarzyszenia,                                                                       k) zajmowanie stanowiska w sprawach przedłożonych przez Zarząd Stowarzyszenia, Komisję Rewizyjną lub podjętych z własnej inicjatywy                                            l) ustanowienie organizacji pracy Zarządu Stowarzyszenia i zasad wynagradzania pracowników Biura, Stowarzyszenia,                                                                   m) rozwiązanie Stowarzyszenia

                                                                     §15

 1. Członkowie Walnego Zgromadzenia i Komisji Rewizyjnej nie pobierają wynagrodzenia za pracę w tych  organach, mogą jednak w uzasadnionych przypadkach domagać się zwrotu poniesionych kosztów  związanych z tą działalnością,
 2. Nie można łączyć członkostwa w Komisji i Rewizyjnej z członko­stwem w ZarządzieStowarzyszenia.
 3. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa cztery lata.

                                                                   §16

 1. Organy Stowarzyszenia wykonują swoje uprawnienia stanowiące w formie uchwał podejmowanych w głosowaniu jawnym zwykłą większo­ścią głosów w obecności co najmniej połowy swoich członków, o ile ustawa lub statut dla zastrzeżonych spraw nie wymaga innej formy głosowania.
 2. Organy Stowarzyszenia mogą zapraszać do udziału w posiedzeniach z głosem doradczym osoby nie będące członkami Stowarzyszenia.

                                                                    §17

 1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z pięciu osób, w tym z Prezesa Zarządu, jego dwóch Zastępców, sekretarza i skarbnika.
 2. Pracami Zarządu Stowarzyszenia kieruje Prezes Zarządu Stowarzyszenia,
 3. Prezes Zarządu wyznacza Zastępców i pozostałe funkcje w Zarządzie,
 4. Członkostwo Zarządu ustaje z chwilą odwołania bądź śmierci Członka Zarządu
 5. Odwołanie z Członkostwa Zarządu przez Walne Zgromadzenie  następuje w przypadku: a) złożenia rezygnacji ze sprawowania funkcji w Zarządzie lub Człon­kostwa Stowarzyszenia,                                                                                               b) trwałej niezdolności do sprawowania funkcji,                                                    c) nie udzielenia absolutorium przez Walne Zgromadzenie.

                                                                §18

 1. Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz.
 2. Zarząd działa według regulaminu zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie.
 3. Oświadczenie woli w imieniu Stowarzyszenia składają dwaj członkowie Zarządu, w tym Prezes lub W-ce   

      Prezes Zarządu.

 1. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej trzech członków Zarządu.
 2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
 3. Członkowie Zarządu mogą pozostawać ze Stowarzyszeniem w stosunku pracy.
 4. Zasady wynagradzania Członków Zarządu uchwala Walne Zgromadzenie.

                                                                §19

 1. Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy:

a) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,                                                            b) opracowuje roczne i wieloletnie plany jego działania,                                                 c) sporządza sprawozdania z działalności Stowarzyszenia,                                                  d) sprawuje zarząd nad majątkiem Stowarzyszenia,                                                          e) przyjmuje subwencję, darowizny, spadki i zapisy,                                                         f) ustala wielkość zatrudnienia i wysokość środków na wynagrodze­nia pracowników Stowarzyszenia,                                                                                                          g) kieruje bieżącą pracą Stowarzyszenia i odpowiada za realizację jego celów statutowych oraz wyniki działalności finansowej,                                                                              h) występuje z inicjatywą uchwałodawczą w sprawach leżących w, kompetencji Walnego Zgromadzenia,                                                                                                            i) ustala szczegółowe zasady gospodarki finansowej Stowarzysze­nia.

                                                                   §20

 1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech Członków Stowarzyszenia.
 2. Pracami Komisji Rewizyjnej kieruje jej Przewodniczący.
 3. Komisję Rewizyjną w tym jej Przewodniczącego wybiera Walne Zebranie na okres 4 lat.
 4. Komisja Rewizyjna w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przed upływem kadencji.

                                                                  §21

 1. Komisja Rewizyjna kontroluje działalność Zarządu Stowarzysze­nia i sprawuje nad nim stały nadzór.
 2. Występuje do Walnego Zgromadzenia w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia i jego Prezesa.
 3. Dla wykonywania swych funkcji Komisja Rewizyjna ma prawo wglądu w bieżącą działalność

     Stowarzyszenia poprzez:

a) żądanie przedłożenia wszelkich dokumentów i innych materiałów dotyczących działalności Stowarzyszenia                                                                                                          b) żądanie od Zarządu i pracowników Stowarzyszenia sprawozdań i wyjaśnień                                                                                                                    c) dokonywanie rewizji majątku oraz kontroli finansowej.

5. Komisja Rewizyjna wykonuje również inne prace kontrolne zlecone przez Walne Zgromadzenie.

 

                                                            Rozdział V

                                                    Majątek Stowarzyszenia

                                                                   §22

Majątek Stowarzyszenia tworzą:

 1. Ruchomości i nieruchomości będące własnością Stowarzyszenia.
 2. Inne prawa majątkowe.
 3. Środki pieniężne.
 4. Majątek Stowarzyszenia powstaje z następujących źródeł:

a) z składek członkowskich i innych świadczeń,                                                              b) z subwencji, dotacji, grantów itp.,                                                                           c) z darowizn i zapisów na rzecz Stowarzyszenia,                                                            d) z odsetek bankowych,                                                                                            e) z ofiarności publicznej.

                                                               §23

Wysokość składek członkowskich i termin ich płatności uchwala Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu.

                                                               §24

 1. Oświadczenia woli oraz wszelkie dokumenty na mocy których Stowarzyszenie zaciąga zobowiązania  materialne i finansowe wobec osób trzecich muszą zawierać podpisy dwóch upoważnionych przez Zarząd      osób w tym Prezesa lub V-Prezesa Zarządu.
 2. Zarząd może upoważnić Prezesa Zarządu do składania oświadczeń woli jednoosobowo w sprawach związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Stowarzyszenia w zakresie ustalonym uchwałą Zarządu.
 3. Do skuteczności dokumentu stanowiącego zobowiązanie finanso­we potrzebny jest podpis skarbnika.

                                                              Rozdział VI

                                                            Zmiany Statutu

                                                                      §25

Zmiana statutu lub jego uzupełnienie może nastąpić w drodze uchwa­ły Walnego Zgromadzenia przy obowiązkowej obecności członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej podjętej bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej 2/3 członków Stowarzyszenia.

                                                              Rozdział VII

                                               Rozwiązanie Stowarzyszenia.

                                                                     §26

 1. Rozwiązanie Stowarzyszenia może nastąpić na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia.   bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej 2/3 członków.
 2. Zawiadomienie o zamiarze rozwiązania Stowarzyszenia przekazuje się członkom na miesiąc przed przewidywanym dla tego celu posiedze­niem Walnego Zgromadzenia.
 3. Uchwala o rozwiązaniu Stowarzyszenia określa między innymi sposób likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
 4. Dla realizacji spraw likwidacyjnych Walne Zebranie powołuje Komisję Likwidacyjną Stowarzyszenia

                                                    Postanowienia końcowe

                                                                    §27

Komitet założycielski w ciągu trzech miesięcy od daty uprawomocnie­nia się postanowienia o rejestracji Stowarzyszenia zwołuje I Walne Zgromadzenie  w celu powołania przewidzianych w Statucie władz Stowarzyszenia.

 

                                                                                      Przewodniczący Zgromadzenia

                                                                                                     Adam Kociołek