Adam Kociołek

Adam Kociołek od roku 1980 działał w strukturach legalnej i nielegalnej ,,Solidarności”. W pierwszych wolnych wyborach do samorządu w 1990 r. został wybrany radnym Gminy Kłaj oraz Członkiem Zarządu tej gminy. Ponadto wybrano go Delegatem Gminy Kłaj do Sejmiku Województwa Krakowskiego.

W roku 1991 wygrywa konkurs i zostaje wybrany Wójtem Gminy Kłaj. Buduje zręby nowej administracji samorządowej wprowadzając nowatorskie jak na ówczesne czasy rozwiązania organizacyjne. Sołectwa w gminie dysponują własnym budżetem. Powstaje Rada Sportu i Biznes Klub, szkoły i przedszkola również są dysponentami swoich budżetów a bieżąca działalność szkół zamyka się w kwocie subwencji oświatowej, co było ewenementem na skalę krajową. Zaczynają działać pierwsze stowarzyszenia. W trakcie niemal dwóch kadencji w gminie powstaje nowoczesna infrastruktura techniczna, która stała się podstawą do jej dynamicznego rozwoju. W tym czasie w całej gminie wybudowano wodociągi, zainstalowano nowoczesną centralę telefoniczną zapewniającą obsługę wszystkich mieszkańców, wybudowano trzy oczyszczalnie ścieków wraz z przyłączami dla 25% domostw. Poprawiono znacznie infrastrukturę drogową. Wymieniono wszystkie kotłownie węglowe na gazowe w szkołach i obiektach użyteczności publicznej. W gminie, jako jednej z pierwszych gmin wiejskich w województwie krakowskim wprowadzono system selektywnej zbiórki odpadów, za co gmina w 1994 roku została wyróżniona nagrodą Prezydenta RP w konkursie na najbardziej ekologiczną gminę w Polsce, a w 1996 roku Nagrodę Ministra Ochrony Środowiska. Gmina osiągnęła największą dynamikę inwestycyjną wśród gmin wiejskich w województwie krakowskim. Jednym z największych sukcesów było ściągnięcie na teren gminy dużego inwestora – koncernu austriackiego Wall Gravure, który wybudował doży zakład zatrudniając ponad stu pracowników i przysparzając gminie sporo dochodów z podatków. Powstały zręby strefy przemysłowej w pobliżu budowanej autostrady A4.

W tym czasie gmina Kłaj, jako jedyna w Polsce wygrywa proces z Polskim Związkiem Działkowców i przekształca dawny ogród działkowy w osiedle niskiej zabudowy.

W trakcie ,,walki” o powiaty Wójt Adam Kociołek stanął po stronie mieszkańców, którzy w konsultacjach społecznych opowiedzieli się za przynależnością do powiatu krakowskiego. Rada gminy Kłaj podjęła uchwałę o przynależności gminy do powiatu Bocheńskiego. W tym czasie powróciła koncepcja powołania powiatu wielickiego, ale bez gminy Kłaj było to niemożliwe. Dopiero wypracowane przez Wójta stanowisko w tej sprawie przesłane do MSWiA przesądziło o powołaniu powiatu wielickiego.

W wyniku wyborów samorządowych w 1998 roku Adam Kociołek zostaje wybrany Starostą Wielickim. I znów buduje tym razem od podstaw administrację powiatową, borykając się nie tylko z trudnościami finansowym, ale również lokalowymi i prawnymi gdyż powiat wielicki powstając od ,,zera” był pozbawiony szeregu istotnych instrumentów niezbędnych do jego działania. Udaje się uporządkować zadłużoną powiatową oświatę przejętą od Kuratorium i doprowadzić do jej funkcjonowania w ramach subwencji oświatowej. Dyrektorzy dysponują i decydują o swoich budżetach. Powstaje szereg instytucji powiatowych, które działają na innych zasadach niż w powiatach ościennych. W 2005 roku powiat zdobywa wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie Liderów Samorządowych. W tym czasie powiat szczyci się najmniejszą administracją w kraju w przeliczeniu na liczbę ludności i najniższymi kosztami funkcjonowania. Odbudowywane są mosty i remontowane zaniedbane drogi. Ze względu na katastrofalny stan dróg Starosta wprowadza nowatorski w tym czasie system ,,nakładkowy” który przynosi spodziewane efekty i jest stosowany do dzisiaj Jego zmodyfikowaną wersję wprowadziło miasto Kraków.

W 1999 roku podjęto współpracę z niemieckim Powiatem Monachijskim. Współpraca zaowocowała podpisaniem w 2003 roku porozumienia o współpracy i licznymi trwającymi po dziś dzień kontaktami instytucji i organizacji powiatowych.

W roku 2006 powiat zajął pierwsze miejsce wśród powiatów małopolski w działaniach antykorupcyjnych w ramach ogólnopolskiego projektu ,,Przejrzysty Powiat”. Starosta Kociołek był inicjatorem budowy nowego obiektu Zespołu Szkół Zawodowych w Wieliczce, a także przeniesienia siedziby starostwa do Pałacu Przychockich przy rynku wielickim.

Adam Kociołek jest obecnie jedynym radnym powiatowym pełniącym tą funkcję od początku istnienia powiatu i chyba jednym z nielicznych samorządowców w powiecie wielickim wybieranym na kolejne kadencje od 1990 roku. Jest swoistym ,,strażnikiem” przestrzegania demokratycznych zasad i uczciwości w funkcjonowaniu powiatu oraz ,,skarbnicą” wiedzy o powstaniu działaniach odnowionego powiatu wielickiego.

Ponadto od 1991 roku nieprzerwanie pracuje w Zarządzie Gminnym ZOSP w gminie Kłaj pełniąc przez niemal cały czas funkcję Prezesa (jedną kadencję Wiceprezesa).

W roku 2014 wznowił w Szarowie działalność Yacht-Clubu Szarów, który założył wraz z kolegami w latach 70-tych ubiegłego wieku. Jest pomysłodawcą powiatowego projektu ,,Nagrody Żeglarskie Powiatu Wielickiego” organizowanego od czterech lat. W ramach tej działalności najważniejszym jest szkolenie dzieci i młodzieży.

Jest inicjatorem i faktycznym sprawcą budowy chodnika od WDK w Dąbrowie do hotelu Azalia w Szarowie oraz chodnika przy ul. Kolejowej.

W pracy samorządowej zawsze kierował się poczuciem uczciwości i sprawiedliwości społecznej, co znalazło wyraz w wielu jego działaniach i inicjatywach. W obronie prawdy potrafi być bezkompromisowy i nieustępliwy. W sposób otwarty sprzeciwia się wszelkim przejawom zła i nadużyć w życiu publicznym.

W wyniku wyborów w roku 2018 zostaje ponownie wybrany Starostą Wielickim.

https://glos24.pl/tylko-u-nas-starosta-kociolek-wyjasnia-powody-swej-decyzji